Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
poskytované služby

Čo poskytujeme:

 • psychologickú diagnostiku, prognostiku, terapiu a poradenstvo,
 • špeciálnopedagogickú diagnostiku, prognostiku, terapiu a poradenstvo,
 • neurofeedback terapiu.
Pre koho:

pre deti so všetkými druhmi, stupňami a vzájomnými kombináciami postihnutí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie - pre všetky deti znevýhodnené:
 • mentálne,
 • rečovo,
 • telesne,
 • zrakovo,
 • sluchovo,
 • pre deti trvale choré a zdravotne oslabené,
 • pre deti s kombinovanými vadami,
 • s poruchami učenia,
 • s poruchami správania, ADHD,
 • s pervazívnymi vývinovými poruchami.
Odbornú činnosť zameriavame na:
 • komplexnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku (určenie diagnózy a prognózy s následným návrhom na primeraný spôsob výchovy a vzdelávania),
 • komplexnú psychologickú a špeciálnopedagogickú terapiu (psychoterapiu, stimuláciu, korekciu oslabených alebo narušených schopností, neurofeedback terapiu),
 • posudzovanie školskej zrelosti,
 • predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
 • pripravujeme podklady na rozhodovanie o zaradení alebo preradení detí do materských, základných alebo špeciálnych škôl,
 • komplexnú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytovanie odbornej metodickej pomoci pri vypracúvaní individuálnych výchovno - vzdelávacích programov, posudzovanie a prehodnocovanie vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.). 
Poradenskú činnosť zameriavame na:
 • vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami,
 • poradenstvo pri voľbe povolania,
 • poradenský servis pre rodičov,
 • konzultácie, prednášky a semináre (pre rodičov a pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení).

 

Svoje štandardné služby ponúkame bezplatne, formou ambulantnej starostlivosti alebo krátkodobých tréningových pobytov a návštev v prostredí, v ktorom dieťa žije, v pracovných dňoch podľa potrieb rodičov.

 

 

 

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek